Polityka prywatności

www.widokipracownia.pl
Obowiązuje od: 11.01.2022

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu prowadzonego pod nazwą Widoki Pracownia pod adresem www.widokipracownia.pl jest Adriana Baryżewska, ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice, NIP 6462976075. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: projekt@widokipracownia.pl.

Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Definicje

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. a) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.widokipracownia.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: 
 • przeglądać jego zawartość,
 • kontaktować się z administratorem danych,
 • zamówić informacje handlowe i marketingowe.
 1. b) Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Adriana Baryżewska, ul. Ceglana 67c, 40-514 Katowice.
 2. c) Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie.
 3. d) Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 4. e) Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora danych osobowych na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator danych osobowych informuje o produktach, wydarzeniach, usługach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora danych osobowych.
 5. f) Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania strony.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Cele przetwarzania danych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 1. a) udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,
 2. b) marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,
 3. c) wysłania informacji handlowych i marketingowych administratora danych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na newsletter, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 4. d) dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą,
 5. e) analitycznych polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 6. f) zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 7. g) w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą Widoki Pracownia, konta w portalu Instagram pod nazwą @widokipracownia, i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
 8. h) komentowanie w Serwisie wpisów blogowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym kontaktu.

Sposoby przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: 

 1. a) wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
 2. b) wypełnienie formularza zapisu na newsletter,
 3. c) bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności,
 4. d) wyrażenie zgody na pliki cookies i akceptację polityków cookies Serwisu.

Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie: 

 1. a) złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres poczty elektronicznej oraz imię,
 2. b) dokonania zapisu na newsletter: imię oraz adres e-mail.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem.

Z kim dzielimy się danymi?

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie: 

 1. a) hostingu strony www, 
 2. b) serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera etc.
 3. c) prowadzenia obsługi księgowej,
 4. d) prowadzenia obsługi biurowej,
 5. e) profilowania na stronach mediów społecznościowych należących do Serwisu.

Z uwagi na korzystanie z usług np. Google, Facebook czy Mailerlite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności każdego z dostawców są dostępne na ich stronach internetowych:

Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Mailerlite Ltd.: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Analiza oraz profilowanie usług w serwisie internetowym

 1. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
 2. Administrator danych osobowych może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie nie dotyczą możliwości korzystania z usług elektronicznych w Serwisie.
 3. Profilowanie w Serwisie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Użytkownika na stronie Serwisu lub stronach mediów społecznościowych należących do Serwisu poprzez:
 4. a) analizę dotychczasowej historii przeglądania stron w Serwisie.
 5. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania w Serwisie.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

Jak długo przechowujemy twoje dane?

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

 1. a) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
 2. b) do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jakie masz prawa do swoich danych?

Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

 1. a) prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
 2. b) prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas, 
 3. c) prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
 5. e) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
 6. f) prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 7. g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
 8. h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

Postanowienia ogólne cookies

1. Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
2. Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub trwały.
3. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze stron Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze stron, a także umożliwia zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień.

Cele cookies

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
b) dokonania analiz i statystyk, które dostarczą informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
2. Dane zawarte w cookies będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
3. W celu analizy ruchu na stronie Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych zainstalowaliśmy na stronie
a) Piksel Facebooka, który pozwala na zbieranie informacji na temat korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu i kierowanie do niego dedykowanych reklam w tym serwisie społecznościowym. Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Pokazują ogólne dane na temat: lokalizacji, wieku, płci, zainteresowań. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie są przekazywane przez Użytkownika w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami. Zalecane jest zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Piksel Facebooka i ewentualnie zarządzanie ustawieniami prywatności Użytkownika w portalu Facebook lub zadanie pytań dostawcy tego narzędzia, jeśli wzbudza obawy Użytkownika. Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
c) Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronie Serwisu i jego podstronach. Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator danych osobowych nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację. zalecane jest zapoznanie się ze szczegółami związanymi z użyciem narzędzia Google Analytics, możliwością wyłączenia kodu śledzącego lub ewentualnie zadanie pytań dostawcy tego narzędzia pod linkiem: https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
d) wtyczki kierujące do social mediów np. Facebook, Instagram, Pinterest, Behance, które po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłają Użytkownika do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego.
4. Administrator danych osobowych nie ma wpływu na dane przetwarzane przez inne portale. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Administrator danych osobowych Serwisu nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
5. Dane zawarte w cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

Akceptacja lub zmiana ustawień cookies

Klikając ”Zgoda” w okienku z informacją o cookies Użytkownik zgadza się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć cookies w przeglądarce internetowej, z której korzystasz podczas przeglądania stron.
Niektóre pliki cookies – tzw. cookies funkcjonalne mogą być niezbędne do prawidłowego działania stron Serwisu.
Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu.
Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
Skasowanie lub wyłączenie plików cookies może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części strony (dotyczy cookies funkcjonalnych).

Postanowienia końcowe

Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

Scroll to Top